ग्रहोपसर्गादि नाशक अमोघ उपाय.

यत्र पंचपरमेष्ठिमंत्रसन्मंत्रितात्मकवचान्नरोत्तमान् ।
पीडयंति न च तान् ग्रहोपसर्गामयाग्निविषशस्त्रसंभ्रमाः ॥ ११५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.