ग्रहपीडाके योग्य मनुष्य.

तत्प्रयुक्तपरिवारकिंनरा मानुषानभिविशंति मायया ।
भिन्नशून्यगृहवासिनोऽशुचीनक्षतान् क्षययुतानधर्मिणः ॥ ११७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.