भूतपितृपीडितका लक्षण.

तर्पयत्यपि पितॄन्निवापदानादिभिर्जलमपि प्रदास्यति ।
पायसेक्षुगुडमांसलोलुपो दुष्टभूतपितृपीडितो नरः ॥ १२३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.