पिशाचपीडित का लक्षण.

धूसरोऽतिपरुषः खरस्वरः शौचहीनचरितः प्रलापवान् ॥
भिन्नशून्यगृहवासलोलुपः स्यात्पिशाचपरिवारितो नरः ॥ १२५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.