476

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

शरीर में ग्रहोंके प्रभुत्व.

ग्रहामयात्यद्भुतदिव्यरूपा नानाविशेषाकृतिवेषभूताः ।
मनुष्यदेहान्निविशंत्यचिंत्याः कोपात्स्वशक्त्याप्यधिकुर्वते ते ॥ १२९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

ग्रहामय चिकित्सा.

तान्साधयेदुग्रतपोविशेषैर्ध्यनैस्समंत्रौषधासिद्धयोगैः ।
तेषामसंख्यातमहाग्रहाणां शांत्यर्थमित्थं कथयंति संतः ॥ १३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

ग्रहामय में मंत्रबलिदानादि.

यमनियमदमोद्यत्सत्यशौचाधिवासो ।
भिषगधिकसुमंत्रैर्मांत्रितात्मा स्वमंत्रैः ॥
अपि बहुविधभूपाशेषरत्नानुलेप--।
सृतमलबलिधूपैः साधयेत्तान् ग्रहाख्यान् ॥ १३१ ॥