शरीर में ग्रहोंके प्रभुत्व.

ग्रहामयात्यद्भुतदिव्यरूपा नानाविशेषाकृतिवेषभूताः ।
मनुष्यदेहान्निविशंत्यचिंत्याः कोपात्स्वशक्त्याप्यधिकुर्वते ते ॥ १२९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.