ग्रहामय चिकित्सा.

तान्साधयेदुग्रतपोविशेषैर्ध्यनैस्समंत्रौषधासिद्धयोगैः ।
तेषामसंख्यातमहाग्रहाणां शांत्यर्थमित्थं कथयंति संतः ॥ १३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.