क्षयरोगनाशक दधि.

अथ श्{??}रृतपयसीक्षोः सद्विकारानुमिश्रे ।
सुविमलतरवर्षाभ्वंघ्रिचूर्णप्रयुक्ते ॥
समरिचवरहिंगुस्तोकतक्रान्वितेऽन्ये--।
द्युरिह सुरभिदध्ना तेन भुंजीत शोषी ॥ २७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

452