मसूरिका निदान.

अथ ग्रहक्षोभवशाद्विषांघ्रिप-प्रभूतपुष्पोत्कटगंधवासनात् ।
विषप्रयोगाद्विषमाशनाशना-दृतुप्रकोपादतिधर्मकर्मणः ॥ २९ ॥
प्रसिद्धमंत्राहुतिहोमतो बधान्महोपसर्गान्मुनिवृंदरोषतः ।
भवंति रक्तासितपीतपाण्डुरा बहुप्रकाराकृतयो मसूरिकाः ॥ ३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.