मसूरिका असाध्यलक्षण.

यदा तु शूलातिविमोहशोणितप्रवृत्तिदाहादिकशोफविभ्रमैः ।
अतिप्रलापातितृषतिमूर्च्छितैः समन्वितान्याशु विनाशयंत्यसून् ॥ ३६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.