पित्तजमसूरिका लक्षण.

सपीतरक्तासितवर्णनिर्णया ज्वरातितृष्णापरितापतापिताः ।
सुशीघ्रपाकाबहुपित्तसंभवा भवंति मृद्व्यो बहुला मसूरिकाः ॥ ३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

455