शर्करादि लेप.

सशर्कराकिंशुकशाल्मालिद्रुमप्रवालमूलैः पयसानुपेषितैः ।
प्रलेपयेदूष्मनिवारणाय तद्रुजाप्रशांत्यै मधुरैस्तथापरैः ॥ ४७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.