मसूरिका नाशक क्वाथ.

सनिंबसारामृतचंदनांबुदैर्विपक्वतोयं प्रपिबेत्सशर्करम् ।
मसूरिकी द्राक्षहरीतकामृतापटोलपाठाकटुरोहिणीघनैः ॥ ४९ ॥
अरुष्करांम्रांबुसधान्यरोहिणी घनैः श्रृतं शीतकषायमेव वा ।
पिबेत्सदा स्फोटमसूरिकापहं सशर्करं सेक्षुरसं विशेषवित् ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.