पच्यमान मसूरिकामें लेप.

विपच्यमानासु मसूरिकासु ताः प्रलेपयेद्वातकफोत्थिता भिषक् ।
समस्तमंधौषधसाधितेन सत्तिलोद्भवेनाज्यगणैस्तथापरः ॥ ५१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.