पच्यमान व पक्कमसूरिकामें लेप.

विपाककाले लघु चाम्लभोजनं नियुज्य सम्यक्परिपाकमागतां ।
विभिद्य तीक्ष्णैरिह कंटकैश्शुभैः सुचक्रतैलेन निषेचयेद्भिषक् ॥ ५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

458