1

अथ प्रथमः परिच्छेदः ।

मंगलाचरण व आयुर्वेदोत्पत्ति

श्रीमत्सुरासुरनरेंद्रकिरीटकोटि--
माणिक्यरश्मिनिकरार्चितपादपीटः
तीर्थाधिपो जितरिपुर्वषभो बभूव
साक्षादकारणजगत्त्रितयैकवंधुः ॥ १ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

2