ग्रंथकारकी प्रतिज्ञा ।

प्रोद्यज्जिनप्रवचनामृतसागरान्तः--
प्रोद्यत्तरंगनिसृताल्पसुशीकरं वा
वक्ष्यामहे सकललोकहितैकधाम
कल्याणकारकमिति प्रथितार्थयुक्तम् ॥ ११ ॥
5

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.