शिष्यगुणलक्षणकथनप्रतिज्ञा

एवंविधस्य भुवनैकहिताधिकोद्य--
द्वैद्यस्य भाजनतया प्रविकाल्पिता ये
तानत्र साधुगुणलक्षणसाम्यरूपा--
न्वक्ष्यामहे जिनपतिप्रतिपन्नमार्गात् ॥ २० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

8