वैद्यशास्त्रका प्रधानध्येय ।

लोकोपकारकरणार्थमिदं हि शास्त्रं
शास्त्रप्रयोजनमपि द्विविधं यथावत्
स्वस्थस्य रक्षणमथामयमोक्षणं च
संक्षेपतः सकलमेव निरूप्यतेऽत्र ॥ २४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.