दृष्टिनिश्वासदंष्ट्रविष.

दृष्टिनिश्वसिततीव्रविषास्ते दिव्यरूपभुजगा भुवि जाता ।
दंष्ट्रिणोऽश्वखरवानरदुष्टश्वानदाश्व ? दशनोग्रविषाढ्याः ॥ ७० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.