दंष्ट्रष्नख विष.

शिंशुमारमकरादिचतुष्पादप्रतीतबहुदेहिगणास्ते ।
दंतपंक्तिनखतीव्रविषोग्राभेकवर्गगृहकोकिलकाश्च ॥ ७१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.