मलमूत्रदंष्ट्रशुक्रलालविष.

ये सरीसृपगणागणितास्ते मूत्रविड्दशनतीब्रविषाढ्याः ।
मूषका बहुविधा विषशुक्रा वृश्चिकाश्च विषलालमलोग्राः ॥ ७२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.