सर्पांगाभिहतलक्षण.

भीरुकस्य मनुजस्य कदाचिज्जायते श्वयथुरप्यहिदेह--।
स्पर्शनात्तदभिघातनिमित्तात् क्षोभितानिलकृतो विविषोऽयम् ॥ ८६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.