दर्वींकरसर्पलक्षण.

छत्रलांगलशशांकसुचक्रस्वस्तिकांकुशधराः फणिनस्ते ।
यांति शीघ्रमचिरात्कुपिता दर्वीकराः सपवनाः प्रभवंति ॥ ८७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.