राजीमंतसर्पलक्षण.

चित्रिता इव सुचित्रविराजीराजिता निजरुचे स्फुरिताभा ।
वारुणाः कफकृता वरराजीमंत इत्यभिहिताः भुवि सर्पाः ॥ ८९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

506