रक्तमोक्षण का फल.

दुष्टे रक्ते निहृते तद्विषाख्यं शीघ्रं सर्वं निर्विषत्वं प्रयाति ।
पश्चाच्छीतांभोभिषिक्तो विषार्तो दध्याज्यक्षीरैः पिबेदौषधानि ॥ १०५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.