कीटविषवर्णन.

सर्पाणां मूत्ररेतः शवमलरुधिरांडास्रवोत्यंतकीटा--।
श्चान्ये संमूर्छिताद्या अनलपवनतोयोद्भवास्ते त्रिधोक्ता ॥
तेषां दोषानुरूपैरुपशमनविधिः प्रोच्यतेऽसाध्यसाध्य ।
व्याधीन्प्रत्यौषधाद्यैरखिलविषहरैरद्वितीयैरमोघैः ॥ १३८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

521