वस्त्रमाल्यादिगतविषलक्षण.

बहिरखिलांगयोग्यवरवस्तुषु तद्वदिह ।
प्रकटकषायतोयवसनादिषु शोफरुजः ॥
शिरसि सकेशशातबहुदुःखमिहास्रगति--।
र्विवरमुखेषु संभवंति माल्यबिषेण नृणाम् ॥ १५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.