मुकुटपादुकागतविषलक्षण.

मुकुटशिरोबलेखनगणेष्वपि माल्यमिव ।
प्रविदितलक्षणैः समुपलक्षयितव्यमिह ॥
486
अवदरणातिशोफबहुपादगुरुत्वरुजा ।
विषयुतपादुकाद्यपकृताश्च भवेयुः ॥ १६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.