वाहननस्यधूपगतविषलक्षण.

गजतुरगोष्ट्रपृष्ठगतदुष्टविषेण तदा--।
ननकफसंस्रवश्च निजधातुरिहोरुयुगे ?
गुदवृषणध्वजेषु पिटकाश्वयथुप्रभवो ।
विवरमुखेषु नस्यवरधूपविषेऽस्रगतिः ॥ १७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.