त्वक्सारनिर्यसनविषजन्यलक्षण.

त्वगमलसारनिर्यसनवर्गविषैश्च तथा ।
शिरसि रुजाननातिपरुषांध्यकफोल्वणता ॥
गुरुरसनातिफेनवमनातिविरेकयुतम् ।
भवति विशेषलक्षणमिहाखिलदुग्धविषे ॥ ३३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.