पालकवैराटविषजन्यलक्षण.

दुर्वलात्मगलरुद्धमरुद्वाक्संगवानिह भवेदिति पाला--।
केन तद्वदतिदुःखतनुर्वैराटकेन हृतविहलदृष्टिः ॥ ४४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

495