दूषीविषलक्षण.

शीर्णजीर्णमनलाशनिपातात्यातपातिहिमवृष्टिविघृष्टम् ।
तद्विषं तरुणमुग्रविषघ्नैराहतं भवति दूषिविषाख्यम् ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.