फण अपांगमर्भलक्षण.

घ्रांणस्यांतर्गतमुभयतः स्रोतसो मार्गसंस्थे ।
मर्मण्येतेऽप्यभिहतफणे तत्र गंधप्रणाशः ॥
अक्ष्णोर्बाह्ये प्रतिदिनकटाक्षेऽप्यपांगाभिधाने ।
मर्मण्यांध्यं जनयत इतस्तत्र घातान्नराणां ॥ ६८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.