उग्रादित्याचार्य का गुरुपरिचय.

श्रीनंद्याचार्यादशेषागमज्ञाद्ज्ञात्वा दोषान् दोषजानुग्ररोगान् ।
तद्भैषज्यप्रक्रमं चापि सर्वं प्राणावादादेतदुध्दृत्य नीतम् ॥ ८४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.