शुभकामना.

स{??}द्दव्योद्भासमानस्फुटतरमहितस्सेव्यमानो विशिष्टैः ।
वीर्यैराराजितैरूर्जितनिजचरितो जैनमार्गोपमानः ॥
आयुर्वेदस्सलोकव्रतविधिरखिलप्राणिनिःश्रेयसार्थं ।
स्थेयादाचंद्रतारं जिनपतिविहिताशेषतत्वार्थसारम् ॥ ९२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.