सामुद्गमुहुर्मुहुलक्षण.

ऊर्ध्वमधःस्वदोषगणकोपवशादुपयुज्यते स्वसा--।
मुद्गविशेषभेषजमिहाशनतः प्रथमावसानयोः ॥
श्वासविशेषवहुहिक्किषु तीव्रतरप्रतीतसो--।
द्गारिषु भेषजान्यसकृदत्र मुहुर्नुहुरित्युदीरितं ॥ २० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

533