रिष्टसे मरणका निर्णय.

मेघसमुन्नतैरधिकवृष्टिरिवेष्टविशिष्टरिष्टस--।
न्दर्शनतो नृणां मरणमप्यचिराद्भवतीति तान्यशे--॥
538
षागमपारगस्वमनसैव विचार्य निश्चितं वदेत् ।
स्वप्नविकारचेष्टितविरुद्धविलक्षणतो विचक्षणः ॥ ३१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.