रोहिताक्ष मर्म.

ऊर्व्योस्तूर्ध्वं वंक्षणस्याप्यधस्तादूरोर्मूले रोहिताक्षेऽपि तद्वत् ।
पक्षाघातःसक्थिशोफोऽस्रपातो मृत्युर्वा स्यात्प्राणिनां वेदनाभिः ॥ ५३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.