अंतिम कथन.

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः ।
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥
उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।
निसृतमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ६६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

584

इत्युग्रादित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके उत्तरतंत्राधिकारे कर्मचिकित्सितं नाम प्रथम आदित एकविंशोऽध्यायः ।

585