अग्निकर्म से वर्ज्यस्थान व दहनोपकरण.

क्षारैरप्यतिभेषजैर्निशितसच्छस्त्रैरशक्यास्तु ये ।
रोगास्तानपि साधयेदथ सिरास्नाय्वस्थिसंधिष्वपि ॥
नैवाग्निः प्रतिसेव्यते दहनसत्कर्मोपयोग्यानपि ।
द्रव्याण्यस्थिसमस्तलोहशरकांडस्नेहपिण्डादयः ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

566