अतिदग्धचिकित्सा.

ज्ञात्वा शीतलसंविधानमधिकं कृत्वातिदग्धे भिष ।
ग्मांसान्यप्यवलंवितानपहरेत्स्नाय्वादिकान्यप्यलम् ॥
570
दुष्टादुष्टमपोह्यमेवमखिलं क्षीरेण वा क्षालयेत् ।
पत्रैर्वा वृणुयाद्व्रणं वनरुहैः कुर्यादव्रणोक्तक्रियाम् ॥ ३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.