कृष्णाकुर्बुरलक्षण.

या तत्रांजनपुंजमेचकनिभा स्थूलोत्तमांगान्विता ।
कृष्णाख्या तु जलायुका च सविषा वर्ज्या जलूकार्तिभिः ॥
निम्नोत्तुंगनिजायतोदरयुता वर्म्याख्यमत्स्योपमा ।
श्यामा कर्बुरनामिका विषमयी निंद्या मुनींद्रैस्सदा ॥ ३६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.