गोचंदनालक्षण व सविषजूलूकादष्टलक्षण.

गोश्रृंगद्वयवत्तथा वृषणवध्द्दार्याप्यधोभागतः ।
स्विन्ना स्थूलमुखी विषेण विषमा गोचदनानामिका ॥
ताभिर्दष्टपदातिशोफसहिताः स्फोटास्सदाहज्वर--।
च्छर्दिर्मूर्च्छनमंगसादनमदालक्ष्माणि लक्ष्याण्यलं ॥ ३८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.