जौकोंके रहने का स्थान.

तासां सन्मलये सपाण्डुविषये सह्याचलादित्यके ।
कावेरीतरलांतरालनिचये वेंगीकलिंगत्रये ॥
पौंड्रेंद्रेऽपि विशंषतः प्रचुरता तत्रातिकायाशनाः ।
पायिन्यस्त्वरितेन निर्विषजलूकास्स्युः ततस्ताः हरेत् ॥ ४३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.