शुद्धरक्ताहरण में प्रतिक्रिया.

वांतां तां कथितांबुपूरितघटे विन्यस्य संपोषयेत् ।
ज्ञात्वा शोणितभेदमप्यतिगतिं संस्थापयेदौषधैः ।
दशे यत्र रुजा भवेदतितरां कण्डूश्च शुद्धप्रदे--।
शस्था स्यादिति तां विचार्य लवणैरामोक्षयेत्तत्क्षणात् ॥ ४८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.