सावशेष+औषध, व जीर्ण+औषध का लक्षण व उसकी चिकित्सा.

यत्स्यादौषधशेषमप्यतितरां तत्पाचनैः पाचये--।
दल्पं चाल्पबलस्य च प्रचलिताशेषोरुदोषस्य च ॥
तत्रासम्यगधोविरेचितनरस्योष्णैर्जलैर्वामयेत् ।
तीक्ष्णाग्नेरपि भक्तवत्परिणतं तच्चाशु संशोधयेत् ॥ ५९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.