परिस्रावलक्षण

रूक्षक्रूरतरोदरस्य बहुदोषस्याल्पमंदौषधं ।
दत्तं दोषहराय नालमत+एवोत्क्लिश्य दोषास्ततः ॥
दौर्बल्यारुचिगात्रसादनमहाविष्ठंभमापाद्य सं--।
स्त्रावःपित्तकफौ च संततमरं संस्रावयेन्नीरुजः ॥ ७९ ॥
610

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.