परिस्रावव्यापत्तिचिकित्सा.

तं च स्रावविकारमत्र शमयेत्सांग्राहिकेर्भेषजैः ।
प्रोक्तैरप्यथ वक्ष्यमाणविषयैस्संस्थापनास्थापनैः ॥
क्षीरेण प्रचुराजमोदशतपुष्पाचूर्णितेनाज्यसं--।
मिश्रेणोष्णविशेषशाल्यशनमत्यल्पं समास्वादयेत् ॥ ८० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.