बस्तिके गुण और दोष.

अथात्र सद्बरितविधानसद्विधौ भवंत्यचिंत्या बहवो महागुणाः ।
तथैव दुर्वैद्यकृते तु दुर्विधौ भवंत्यचिंत्या बहवोऽपि दुर्गुणाः ॥ ८८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.